هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

پودمان یک سیستم های برقی خودرو

 

قسمت اول پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو قسمت اول اصول الکتریسیته و الکترونیک در خودرو توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت دوم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو اصول الکتریسیته و الکترونیک در خودرو (بخش دوم ) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت سوم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو اصول الکتریسیته و الکترونیک در خودرو (بخش سوم ) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت چهارم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو اجزا پر کاربرد در برق خودرو (بخش ۱) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت پنجم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو اجزا پر کاربرد در برق خودرو (بخش ۲) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت ششم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو اجزا پر کاربرد در برق خودرو (بخش ۳) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت هفتم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو اجزا پر کاربرد در برق خودرو (بخش ۴) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت هشتم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو اجزا پر کاربرد در برق خودرو (بخش ۵) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت نهم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو اجزا پر کاربرد در برق خودرو (بخش ۶) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت دهم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو عیب یابی اولیه مدار (بخش ۱) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت یازدهم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو عیب یابی اولیه مدار (بخش ۲) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت دوازدهم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو باتری خودرو (بخش اول) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت سیزدهم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو باتری خودرو (بخش دوم) آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت چهاردهم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو باتری خودرو (بخش سوم) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت پانزدهم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو باتری خودرو (بخش چهارم) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت شانزدهم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو باتری خودرو (بخش پنجم) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت هفدهم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو پیوست ۱ – کاربری عمومی مولتی متر توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت هجدهم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو پیوست ۲ – روابط اولیه الکتریسیته(تکمیلی) (بخش ۱) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت نوزدهم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو پیوست ۲ – روابط اولیه الکتریسیته(تکمیلی) (بخش ۲) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت بیستم پودمان یک کتاب تعمیرات برقی خودرو

در این ویدئو پیوست ۲ – روابط اولیه الکتریسیته(تکمیلی) (بخش ۳) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  تعمیرات برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت بیست و یکم پودمان یک کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو

در این ویدئو سیستم شارژ – بخش  اول توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت بیست و دوم پودمان یک کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو

در این ویدئو سیستم شارژ – بخش  دوم توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت بیست و سوم پودمان یک کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو

در این ویدئو سیستم شارژ – بخش  سوم توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت بیست و چهارم پودمان یک کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو

در این ویدئو سیستم شارژ – بخش  چهارم توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت بیست و پنجم پودمان یک کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو

در این ویدئو سیستم شارژ – بخش  پنجم توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت بیست و ششم پودمان یک کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو

در این ویدئو سیستم شارژ – بخش  ششم توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت بیست و هفتم پودمان یک کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو

در این ویدئو سیستم شارژ – بخش  هفتم توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت بیست و هشتم پودمان یک کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو

در این ویدئو سیستم شارژ – بخش  هشتم (آفتامات بخش اول) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


قسمت بیست و نهم پودمان یک کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو

در این ویدئو سیستم شارژ – بخش  نهم (آفتامات بخش دوم) توسط مهندس بهروز خطیبی سرگروه شهرستان های استان تهران و یکی از موئلفین  کتاب تعمیرات سیستم های برقی خودرو  آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


اصول الکتریسیته و قانون اهم (زیر نویس فارسی)

در این ویدئو در مورد اصول الکتریسیته و قانون اهم و محاسبات و قوانین مربوط به مدار های سری و موازی آموزش توسط شرکت تویوتا و به زبان انگلیسی و با زیر نویس فارسی ارائه شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش اصول الکتریسیته در خودرو قسمت اول

در این فیلم اصول اولیه برق در خودرو و طریقه ی کار با مولتی متر و همچنین قانون اهم و …. آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش اصول الکتریسیته و باتری در خودرو قسمت دوم

در این فیلم اصول الکتریسیته در خودرو و اصول کار باتری آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش باتری

در این فیلم نحوه ی کار باتری ، عیب یابی و محاسبات مر بوط به باتری ها اتومبیل و همچنین ساختمان باطری و اجزاء تشکیل دهنده ی آن آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


تاثیر باتری بر عملکرد موتور

در این فیلم نحوه ی کار با تستر باتری و تاثیر باتری بر عملکرد خودرو شرح داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش انواع باتری  Volta تولید شده توسط شرکت نیروگستر خراسان

در این ویدئو نحوه ی تولید باتری سرب اسیدی VOLTA در کاخانه ی نیروگستر خراسان نمایش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


آموزش سیستم شارژ خودرو شرکت تویوتا (زبان فارسی)

در این فیلم اصول شارژ و طریقه ی عملکرد مدار شارژ و آلترناتور خودرو آموزش داده می شود زبان این فیلم فارسی می باشد.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


 آموزش آلترناتور (دینام) خودرو قسمت اول

در این ویدئو نحوه ی کار و عیب یابی قسمت های مختلف آلترناتور (دینام) خودرو آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


 

 آموزش آلترناتور قسمت دوم و آموزش استارت قسمت اول

در این ویدئو نحوه ی باز و بست آلترناتور و عیب یابی استاتور آن و مجموعه ی دیدو ها بعلاوه ی آموزش استارت و نحوه ی کار آن آموزش داده شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.