سرویس و نگهداری خودرو های سواری

– صفحه ۱۱ سیستم های تشکیل دهنده ی خودرو

در این فیلم قسمت های مختلف یک خودرو معرفی می شود.ین فیلم جهت استفاده در صفحه ۱۱ کتاب سرویس و نگهداری خودرو های سواری پایه دهم رشته مکانیک خودرو می باشد.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– تجهیزات فردی در کارگاه مکانیک خودرو

نمایش تجهیزات فردی مورد استفاده در کارگاه مکانیک خودرو ، این فیلم جهت استفاده در صفحه ۱۲ کتاب سرویس و نگهداری خودرو های سواری پایه دهم رشته مکانیک خودرو می باشد.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۵ اجرای ۵s در کارگاه خودرو

در این فیلم نحوه ی اجرای چیدمان کارگاهی یا همان ۵S آموزش داده می شود .

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ فیلم ابزارهای مورد استفاده در رشته ی مکانیک خودرو

در این فیلم که در شبکه ی آموزش تهیه شده است ابزارهای مورد استفاده در خودرو و قسمت های مختلف خودرو تشریح می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات

 


– صفحه ۱۹ نحوه ی کار با جک دو ستون

در این ویدئو نحوه ی کار با جک قیچی آموزش داده می شود این فیلم در آموزش صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری پایه دهم استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ طریقه کار با جک دو ستون شرکت LAUNCH

در این فیلم طریقه کار با جک دو ستون شرکت LAUNCH شرح داده شده است.این فیلم در آموزش صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری پایه دهم استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ کار با جک چهار ستون

در این ویدئو نحوه ی کار با جک چهار ستون آموزش داده می شود، این فیلم در آموزش صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری پایه دهم استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


-صفحه ۱۹ کار با جک قیچی

در این ویدئو نحوه ی کار با جک قیچی آموزش داده می شود این فیلم در آموزش صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری پایه دهم استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ طریقه کار جک قیچی شرکت LAUNCH

در این فیلم طریقه کار جک قیچی شرکت LAUNCH شرح داده شده است. این فیلم در آموزش صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری پایه دهم استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ شبکه پنوماتیک در کارگاه خودرو

در این ویدئو شبکه پنوماتیک در کارگاه خودرو نمایش داده می شود این فیلم در آموزش صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری پایه دهم استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ طریقه کار با جک موتور در آر (انگلیسی)

در این ویدئو نحوه ی کار با جک موتور در آر به زبان انگلیسی آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ نکات ایمنی در زمان کار با ابزار بادی

در این ویدئو نکات ایمنی در زمان کار با ابزار بادی آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ آچار بکس بادی

در این ویدئو آچار بکس بادی نمایش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ آچار جغجغه بادی

در این ویدئو آچار جغجغه بادی نمایش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ آچار قلم بادی

در این ویدئو آچار قلم بادی نمایش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ دریل بادی

در این ویدئو آچار دریل بادی نمایش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ بادپاش تفنگی

در این ویدئو آچار باد پاش تفنگی نمایش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


– صفحه ۱۹ قلم تخت

در این ویدئو آچارقلم تخت نمایش داده می شود. این ویدئو در صفحه ۱۹ کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات