هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

دوازدهم

1- تعمیرات سیستم سوخت و جرقه

2- تعمیرات سیستم های برقی خودرو