هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

هنرستان فنی

پایه دهم

سرویس و نگهداری خودرو

پودمان سه

پودمان چهار

تعمیرات مکانیکی موتور

پودمان سه

پودمان چهار

پودمان پنج

دانش فنی پایه

پودمان  چهار و پنج

پایه یازدهم

تعمیرات سیستم ترمز، تعلیق و فرمان

پودمان چهار

پودمان پنج

تعمیرات گیربکس، دیفرانسیل و پلوس

پودمان سه

پودمان چهار

پودمان پنج

پایه دوازدهم

سیستم های برق خودرو

پودمان سه

پودمان چهار

پودمان پنج

تعمیرات سیستم سوخترسانی و جرقه

پودمان چهار

دانش فنی تخصصی

پودمان یک، سه، چهار و پنج