هدف ما بالا بردن سطح علمی ایرانیان است

دوازدهم

۱- تعمیرات سیستم سوخت و جرقه

۲- تعمیرات سیستم های برقی خودرو