دوازدهم

۱- تعمیرات سیستم سوخت و جرقه

۲- تعمیرات سیستم های برقی خودرو