کاردانش

پایه دهم

مهارت تعمیر اتومبیل های سواری بنزینی درجه ۲

پایه یازدهم

مهارت تعمیر برق اتومبیل درجه ۲

پایه دوازدهم

مهارت تون آپ