پودمان ۴ کتاب سیستم ترمز، تعلیق و فرمان

 

 

فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت اول

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از ابتدا تا صفحه ۱۳۸ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت دوم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۳۸ تا صفحه ۱۳۹ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت سوم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۳۹ تا صفحه ۱۴۰ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت چهارم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۴۱ تا صفحه ۱۴۳ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت پنجم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۳۹ تا صفحه ۱۴۰ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت ۵٫۱

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم صفحه ۱۴۵  تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت ۵٫۲

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۴۶ تا صفحه ۱۴۷ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت ششم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۴۸ تا صفحه ۱۵۲ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت هفتم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۴۸ تا صفحه ۱۵۲ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت هشتم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۵۲ تا صفحه ۱۵۴ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت نهم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۵۶ تا صفحه ۱۶۱ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت دهم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۵۶ تا صفحه ۱۶۱ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت یازدهم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۶۱ تا صفحه ۱۶۲ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت دوازدهم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۶۲ تا صفحه ۱۶۴  تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت سیزدهم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۶۸ تا صفحه ۱۶۹تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت چهاردهم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۷۰ تا صفحه ۱۷۲  تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت پانزدهم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس صیاد مشهور تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۷۳ تا صفحه ۱۷۴ تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت شانزدهم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۸۱ تا صفحه ۱۸۶   تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت هفدهم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۸۷ تا صفحه ۱۸۹تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت هجدهم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۹۰ تا صفحه ۱۹۱  تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم قسمت نوزدهم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس حسین بادروج هنرآموز هنرستان قدس شهر قم تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۹۲ تا صفحه ۱۹۴  تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


فیلم آموزشی پودمان چهارم

در این ویدئو که توسط همکار محترم جناب آقای مهندس صیاد مشهور تهیه گردیده است پودمان چهارم از صفحه ۱۵۴تا صفحه ۱۶۱  تدریس شده است.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


باز و بست سیستم فنر و کمک فنر جلوی پراید

در این فیلم نحوه ی پیاده سازی و باز و بست سیستم تعلیق جلوی پراید آموزش داده می شود

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


 باز و بست و تعمیر تعلیق عقب پراید

در این ویدئو نحوه ی باز و بست و تعمیرات سیستم عقب شامل باز و بست اکسل فنر ها ، کمک فنر ها و … آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


 تعویض بلبرینگ چرخ ها (انگلیسی)

در این ویدئو نحوه ی تعویض بلبرینگ های چرخ های جلو و عقب به زبان انگلیسی آموزش داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


زوایای چرخ در خودرو

در این ویدئو انواع زوایای چرخ( کمبر ، کستر، تواین ، زاویه کلی و …) و لزوم وجود آنها در خودرو شرح داده می شود.

لینک دانلود فیلم از سایت آپارات


نحوه بررسی دقیق سیستم تعلیق جلوی خودرو در خودروهای محور جلو

جلوبندی خودرو علاوه بر اینکه ابزاری برای راحتی و نرمی سواری خودرو است، جزء بسیار حیاتی برای اتصالات داخلی جلو خودرو، فرمان و چرخ‌ها نیز هست. از این نظر باید همیشه آن‌ها را بررسی کرد تا اگر ایرادی داشتند آن را برطرف نمود. ضمن اینکه اگر این ایرادات خطری هم نداشته باشند، صداها و لرزش‌هایی که ایجاد می‌کنند، می‌توانند شما را در هنگام رانندگی حسابی کلافه کنند. در این ویدیو نحوه بازرسی تمام قطعات جلوبندی خودرو در خودروهای محور جلو که اکثر خودروهای شهری را شامل می‌شوند، به خوبی توضیح داده شده‌ است.

دانلود با کیفیت اصلی
دانلود با کیفیت ۴۸۰
دانلود با کیفیت ۲۸۴

روش تعویض شغال‌دست پایینی روی خودرو محور جلو

بیشتر خودروهای شهری، مخصوصاً در ایران به صورت محور جلو هستند و در این ویدیو نحوه عوض کردن شغال‌دست پایینی، برای یک خودرو محور جلو، آموزش داده می‌شود. البته این آموزش را می‌توان روی خودروهای دیگر نیز به کار بست. شغال‌دست پایین که در بعضی منابع با نام طبق پایینی هم شناخته می‌شود، یکی از اساسی‌ترین اجزای اتصال چرخی و فرمانی می‌باشد. این جزء از بالا به توپی چرخ و از پایین به سیبک وصل می‌شود و خراب بودن آن، کنترل صحیح چرخ به خطر می‌اندازد و لذا باید مدام بازرسی و بررسی شود و در صورت خراب بودن، نسبت به تعمیر یا تعویض آن، اقدام شود.

دانلود با کیفیت اصلی
دانلود با کیفیت ۴۸۰
دانلود با کیفیت ۲۸۴ 

روش تعویض اتصال سیبکی میل موج‌گیر خودرو

میل موج‌گیر توسط اتصالات سیبکی بر روی کمک فنر و طبق بسته می‌شود. این اتصالات در هر دو سمت راننده و شاگرد، به سرعت فرسوده شده و قسمت پلاستیکی (کلاهک) آنها پاره می‌شود. در صورتی که تعویض نشوند، سواری بسیار پر تکان و پر سر و صدایی را در خودروی خود خواهید داشت.در این ویدیو، نحوه عوض کردن آنها، آموزش داده می‌شود.

دانلود با کیفیت اصلی
دانلود با کیفیت ۴۸۰
دانلود با کیفیت ۲۸۴ 

آموزش تعویض کمک‌فنر و فنر عقب خودرو

کمک‌فنر یا میل‌کمک عقب، به اندازه جلوی خودرو سریع فرسوده و به اصطلاح نرم یا سفت نمی‌شود. اما به مرور زمان باید مورد بازرسی و تعویض قرار بگیرند.بعضی خودروها تنها کمک‌فنر را در داخل فنر دارند و بعضی خودروهای فنر و کمک‌فنر را به صورت جداگانه، مانند این ویدیو در دو نقطه متفاوت دارند. در هر دو صورت می‌توان از آموزش این ویدیو برای تعویض فنر و کمک‌فنر عقب خودروها، کمک گرفت.توجه داشته باشید که در خودروهای سدان، طبق بالایی کمک‌فنر، دقیقاً در زیر صندلی عقب قرار گرفته است و برای باز کردن آن، باید ابتدا صندلی عقب را باز کنید.در این ویدیو نحوه تعویض کمک‌فنر و فنرهای عقب، آموزش داده می‌شود.

دانلود با کیفیت اصلی
دانلود با کیفیت ۴۸۰
دانلود با کیفیت ۲۸۴ 

روش تعویض کمک‌فنر جلو خودرو

متاسفانه، معمولاً رانندگان به نقایص کمک‌فنرها که یکی از اساسی‌ترین قسمت‌های خودرو هستند، توجهی نکرده و آنها را به حال خود، رها می‌کنند. جالب است بدانیم در صورت خرابی کمک فنرها ضریب فرسودگی سایر قطعات خودرو نیز افزایش می‌یابد. این قطعات شامل: فنر، جعبه فرمان، دیفرانسیل، لاستیک چرخ‌ها، بلبرینگ چرخ‌ها، سیستم تعلیق، مجموعه سیبک‌های فرمان هستند.در این ویدیو ابتدا علائم خرابی کمک‌فنر تشریح می‌شود و سپس نحوه عوض کردن کمک‌فنر، آموزش داده می‌شود.

دانلود با کیفیت اصلی
دانلود با کیفیت ۴۸۰
دانلود با کیفیت ۲۸۴

روش تعویض میل موج‌گیر جلو و عقب خودرو

میل موج گیر سیستم تعلیق سمت چپ و راست را به یکدیگر متصل می‌نماید تا ارتعاشات کم را جذب کرده و بین هر دو طرف تقسیم کند و خودرو حرکت نرم و روان‌تری داشته باشد و از تکان‌های خودرو بکاهد.یکی از دلایل رایج تکان‌های بیش از حد خودرو حتی در جاده‌های هموار، خراب شدن یا تاب برداشتن میل موج‌گیر است که در این صورت باید آن را عوض کرد.در این ویدیو تعویض میل موج‌گیر عقب و جلو، آموزش داده می‌شود و تمرکز اصلی روی موج‌گیر جلو می‌باشد، چراکه میل موج‌گیر عقب، به ندرت خراب شده و نیاز به تعویض پیدا می‌کند.
دانلود با کیفیت اصلی
دانلود فیلم با کیفیت ۴۸۰
دانلود با کیفیت ۲۸۴

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.